Konsorcjum oferuje usługi w zakresie:

Dane personalne

Dane personalne

Działania obejmują ustalenie i potwierdzenie w urzędach administracji państwowej dane osobowe osób fizycznych ( tj. imiona, nazwiska, pesel, datę urodzenia, imiona rodziców, adresy stałego lub czasowego zameldowania)

Prawa majątkowe

Prawa majątkowe

Działania polegają na ustaleniu i sprawdzeniu w rejestrach państwowych informacji o adresach wykonywania działalności gospodarczej, udziałach w spółkach bądź występowania osoby fizycznej jako członka zarządu czy wspólnika tych spółek.

Nieruchomości

Nieruchomości

Działania obejmują ustalenie aktualnie posiadanych przez sprawdzany podmiot nieruchomości ( praw własności, współwłasności czy użytkowania wieczystego wraz z ustaleniem numerów ksiąg wieczystych KW)

Majątek ruchomy

Majątek ruchomy

Działania mają na celu ustalenie ruchomości posiadanych przez wskazany podmiot (pojazdy, maszyny czy urządzenia zarejestrowane na dany podmiot bądź wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej

Nieruchomości zbyte

Nieruchomości zbyte

Działania polegają na ustaleniu nieruchomości zbytych w jakikolwiek sposób przez wskazany podmiot (tj. przeniesienie praw w drodze sprzedaży, darowizny, przywłaszczenie na zabezpieczenie, sprzedaży w drodze egzekucji oraz specyfikacja numerów ksiąg wieczystych KW).

Wierzytelności hipoteczne lub dochodzone w trybie egzekucji komorniczej

Wierzytelności hipoteczne lub dochodzone w trybie egzekucji komorniczej

Działania mają na celu ustalenie wierzytelności wskazanego podmiotu zabezpieczonych na jego rzecz hipoteką bądź dochodzonych w trybie egzekucji komorniczej- ustalenia te realizowane są tylko względem spółek prawa handlowego.

Ustalenie danych nieruchomości wg adresu

Ustalenie danych nieruchomości wg adresu

(specyfikacja nieruchomości- numer księgi wieczystej KW)

Rejestr Dłużników Niewypłacalnych

Rejestr Dłużników Niewypłacalnych

Zakres zlecenia obejmuje ustalenie czy wskazany podmiot figuruje w Sądowym Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych oraz przesłanie odpisu z rejestru w przypadku stwierdzenia wpisu.

Dane teleadresowe dłużników

Dane teleadresowe dłużników

Ustalenie przez różne źródła telefonów i adresów zamieszkania dłużników.

Informacja podstawą sukcesu